Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Irene Drexhage van Holistisch Horsemanship die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 3. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 4. Coachee: degene die deelneemt aan een paardrijles, grondwerkles, (paarden) coaching, healing of massagesessie /traject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Holistisch Horsemanship en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 4 Afspraken en kosten coaching

 1. De kosten voor individuele coaching of massage worden gefactureerd voor de duur van de sessie of het traject. Voor het totaal aantal benodigde sessies wordt een inschatting gemaakt. Eventuele niet begrote extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt;
 2. Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst door de coachee. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur wordt de sessie alsnog in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever of de coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare uit diens omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 5. Afspraken en kosten trainingen en workshops

 1. In geval van annulering van een overeengekomen training of workshop wordt, bij annulering binnen een maand, voordat de training of workshop gepland is, het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen één maand en twee maanden voor aanvang, wordt 50% van de factuur in rekening gebracht;
 2. Indien een training of workshop op verzoek van de opdrachtgever naar een andere datum wordt verplaatst, brengt Holistisch Horsemanship hiervoor de uitvoeringskosten in rekening alsmede de meerkosten, die door de verschuiving dienen te worden gemaakt;
 3. De voor de opdracht te begroten uren en/of dagdelen worden naar soort en tarief in een offerte gespecificeerd, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen. De reis-, verblijf- en materiaalkosten worden in een offerte gespecificeerd. De kosten voor de huur van apparatuur, accommodatie, extra cursusmateriaal en andere bijkomende kosten worden in een offerte gespecificeerd;
 4. Eventuele niet begrote extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst of offerte

 1. Holistisch horsemanship heeft een inspanningsverplichting en zet al haar professionaliteit in om de coachee zo goed mogelijk te begeleiden. De opdrachtnemer heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van de begeleiding;
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst voor een coaching- of begeleidingstraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd;
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden;
 3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling;
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coaching traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 10. Betaling

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte/factuur. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum;
  2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn;
  3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten;
  2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 2. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
  4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever of coachee lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;
 3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • Artikel 12. Geheimhouding

1.Holistisch Horsemanship is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.